28.05.2020

Валдорфски обучения за учители в България

Кога, къде, как, от кого? Какво е Хагски кръг и кой е собственик на марките „Валдорф“ и „Щайнер“ в света

Валдорфското училище представлява един цялостен модел на училище, обхващащо децата от предучилищната възраст до края на съответната училищна степен. Различните класове и учебни предмети са съгласувани един спрямо друг в рамковата учебна програма, която чрез своята ориентация спрямо етапите на развитие при децата и младежите, предлага на всяко отделно дете и на всеки отделен ученик най-различни възможности за разгръщане на индивидуалността му, които съответстват на неговата възраст.

Целта на обучаващите е самите те така да се усъвършенстват в педагогическото изкуство, че преподаването им да прави ученика интелектуално креативен, социално отговорен и способен да действа. Важна предпоставка за това са самовъзпитанието на учителя и професионалното му обучение и квалификация.

За да бъде признато едно обучение за валдорфско обучение, то трябва да отговаря на няколко основни изисквания, формулирани и разписани от Международната конференция на валдорфските/щайнеровите училища или т. нар. Хагски кръг, създаден през 1970 г.

Нарастващият интерес към този педагогически импулс изисква ясна информация за пълното признаване на едно училище като валдорфско училище. За да защити качеството и основните педагогически принципи на валдорфското образование, Хагският кръг решава да защити името.

Следователно германският Bund der Freien Waldorfschulen (BdFWS) в Германия отговаря за международните права върху името и търговската марка.

В тясна връзка с Педагогическата секция на Школата по духовни науки в Гьотеанум в Дорнах, „Приятели на валдорфското образование“ (Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiber`s), IASWECE – Международна асоциация за обучение в ранна детска възраст на Щайнер / Валдорф и Международната конференция на валдорфските / щайнеровите училища (Хагски кръг) публикуват Waldorf Световен списък, в който са включени имената на всички училища / детска градина на Валдорф и Щайнер и на напълно признатите центрове за обучение на учители.

ХАГСКИ КРЪГ

Хагският кръг е основан през 1970 г. от Ернст Вайзерт (DE) и Уим Кьопер (училище Vrije Den Haag). Първоначално работи като предимно европейски орган, но впоследствие в годините 2001-2010 се превръща в представителен международен форум, в който днес учители от повече от 30 държави работят заедно. В него влизат около 40 представители на световното училищно движение от всички континенти (потвърдени от органите на валдорфското образование, отговорни в техните страни) и представлява повече от 1000 валдорфски училища и 2000 валдорфски детски градини по целия свят. Провежда две срещи годишно, подготвени от избран орган.

През ноември 2011 г. Международна конференция на валдорфските / щайнеровите училища (Хагски кръг) за първи път получава юридичски статут под формата на асоциация съгласно швейцарското законодателство със седалище в Дорнах, CH. За директори са избрани Хенинг Кулак-Ублик (DE), Робърт Томас (CH) и Лурд Тормес (ES).

По време на заседанието си в Дорнах ноември 2009 г. Хагският кръг разработва и приема характеристика на съществените белези на валдорфската педагогика, допълнени през 2014, 2015 и 2016 г. Тези белези са общовалидни и могат да се допълват за употреба в собствената страна чрез специфичните за тази страна характеристики. Тези отличителни черти служат за импулс и ориентиране.

ОБУЧЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ

В България от 2003 г. досега са организирани десетки тематични и общи семинари и ателиета с различна продължителност – от 1, 3, 7 или повече дни, но официалните валдорфски обучения за учители през този период, отговарящи на харектиристиката, дадена от Хагския кръг, са три:

Първото е през 2004-2007 г. в София

Организирано от Сдружение „Приятели на валдорфската педагогика“ (СПВП), с подкрепата на Freunde der Erziehungskunst R. Steiners e.V. (Приятели на педагогическо изкуство на Р. Щайнер), IASWECE (Международна асоциация за обучение в ранна детска възраст) и холандската антропософската фондация „Stichting Helias ”. Водещи лектори са Мариян Руст и Ян Нет от Холандия. Ян Нет е и първият ментор на валдорфското училище „Проф. Николай Райнов“ в София от 2011 до 2016 г. Обучението започва с 50 участника, приключва с 25 дипломанти.

Второто е през 2012-2015 г. във Варна

Осъществено от Сдружението „Валдорфска педагогика за деца, родители и учители – гр. Варна“ за учители, работещи с деца между 3 и 12-годишна възраст, отново с партньорството на антропософската фондация „Stichting Helias“ в Холандия под ръководството на Мехтелд Каман. Чрез нея са привлечени за обучители и ментори преподаватели от Педагогическия колеж „Helicon“, Холандия. Започват 42 участници, дипломират се 36.

Третото е през 2017-2020 г. в София

Обучението отново е по инициатива на СПВП, като към него се присъединява и валдорфското училище в София „Проф. Николай Райнов“. То е подкрепяно и признато от IAO – Internationale Assoziation für Waldorfpädagogik in Mittel-Osteuropa-und-weiter-östlich-liegenden-ländern-iao (Асоциация по валдорфска педагогика за Средна, Източна Европа и др. източни страни) и IASWECE (Международна асоциация за валдорфско предучилищно възпитание). Основен лектор е Кристоф Йохансен, който е и ментор на валдорфското училище в от 2016 г. насам. Ръководител на проекта за обучението на детско-градинските педагози е Шейда Айсъл, която работи с България от 2004 г. насам.

В третото обучение са включени над 40 човека. За част от модулите в него, след съгласуване с РУО, курсистите са получили и съответните кредити.

Човекът в България, който от 20 г. поддържа официални контакти с международните организации по валдорфска педагогика IASWECE и IAO, е Величка Йорданова от СПВП. Тя е намирала финансиране, организирала хоспитации, публикувала материали за валдорфските инициативи и за валдорфската детска градина в България – „Златно зрънце”, включително в международни специализирани издания, превеждала е на семинарите, както и валдорфска педагогическа литература. От 2016 г. насам тя въвежда в тази дейност Аглика Хучала от УС на СПВП и Весела Еленкова от валдорфското училище, с които координират третото тригодишно обучение за предучилищни и училищни педагози с над 40 участници от цялата страна.

Повечето валдорфски инициативи в различни български градове (София, Варна, Стара Загора и др.) поддържат свой кръг контакти и получават подкрепа от различни организации и личности от Германия, Холандия, Швейцария, Русия. Те винаги са се осъзнавали като принадлежащи към световното валдорфско семейство.

НАСОКИ И ЦЕЛИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ

Сред основните цели и насоки за провеждане на валдорфско обучение за детскоградински и училищни педагози са: обучаващите се да се ангажират с идеалите и практиките на валдорфското образование, разработено от Рудолф Щайнер. То се основава на антропософското разбиране на човека, индивидуалността като същество от тяло, душа и дух и предлага защита и уважение към достойнството на детето.

Програмите за обучение използват ефективни практики в обучението за възрастни, които вземат предвид особеностите и стиловете за обучение на възрастните и уважават творческото и независимото мислене.

Преподавателите и служителите са ангажирани с постоянна самоподготовка и професионализъм в развитието си. (например участие в конференции, курсове, съвместна работа, изследователски групи, срещи на обучители и др.).

Съдържанието на учебния курс включва баланс между концептуални/ академични, саморефлексивни, артистични и опитни / практически дейности.

Хоспитации, практика или стаж в Steiner / Waldorf детски градини и училища са съществен компонент на обучението.

Програмата осигурява подходяща индивидуална подкрепа за студентите, оценка и поддържа записи за посещаемост, завършване на курса и други подходяща документация.

Учебната програма и съдържанието на курса включват баланс от следните области с разбирането, че програмните елементи могат да бъдат конфигурирани по разнообразни начини:

Курсът на обучение трябва да включват минимум 400-500 часа за контакт и хоспитации / практика /стаж /.

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ПО ТЕМИ В РАМКИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО Е:

Антропософски изследвания и развитие на човека (20 – 25%)

Развитие на детето и валдорфско образование (20 – 25%)

Практическа методология (20 – 25%)

Артистични и ръчни дейности (20 – 25%)

Професионални и социални аспекти на валдорфското образование (10 -20%)

Хоспитации, практика или стаж в допълнение към горното и да завършва с курсова работа.

Съгласно насоките за организация на програмата изискванията са:

Програмата да признава и спазва приложимите законови разпоредби и да не дискриминира никое лице въз основа на етническа принадлежност, вяра, пол или култура. Програмата като израз на свободния културен живот не се основава на личен интерес или лична изгода.

Тя трябва да има ясно дефинирана организационна структура, ефективно изпълнена, ясно изразени членски прием, записване, обучение и политики и процедури за изпълнението й.

СПЕЦИФИЧНИ ОБЛАСТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ДЕТСКОГРАДИНСКИ ПЕДАГОЗИ:

Учебната програма и съдържанието на курса включват следните области, с разбиране, че програмните елементи могат да бъдат конфигурирани по различни начини.

1. Антропософски изследвания и развитие на човека (20 – 25%)

Еволюция на съзнанието; Карма, съдба и биография; Антропософски възглед за човека; Духовни основи на човека; Път на вътрешното развитие на възрастния / възпитател; Живот и работа на Рудолф Щайнер.

2. Развитие на детето и валдорфско образование (20 -25%)

Предродилно развитие и развитие на детето до 21 години; Готовност за първи клас / Преход от детска градина към училище; Преглед на валдорфското образование; Сетивно развитие; Роля на имитацията и играта; Развитие на волята; Развитие на движение, език и мислене през първите 7 години; Наблюдение и проучване на децата; Здраве и хранене

3. Практически дейности (20 – 25%)

Ритъм на деня, седмицата и годината; Празници и тяхното празнуване; Вътрешна и външна среда за малки деца; Целенасочена работа и битови изкуства; Езикови изкуства – реч, стихове, игри с жестове с ръце, разказване на истории, кукловодство; Музика; Ритмични игри, движение, жест; Работа със смесени възрастови групи; Телесни грижи за малкото дете; Градинарство и работа с природата и стихиите; Трудности в развитието и терапевтични подходи.

4. Професионални и социални аспекти на валдорфското образование (10 – 20%)

Образование към социално обновление; Училищна организация; Работа с колеги; Работа с родители; Просвета и застъпничество за децата; Посрещане на нуждите на децата от различен произход.

5. Художествени и ръчни дейности (20 – 25%)

Евритмия; Рисуване; Скулптура – моделиране на глина и/или дърворезба; Инструментална музика и пеене, реч; Ръчно изработка и занаяти – например шиене, плетене, изработка на меки играчки (кукли, марионети и др.), боядисване с растителни бои, филц и работа с естествени материали).

6. Хоспитации, практика или стаж

За повече подробности вижте в сайта на организацията на детскоградинските учители IASWECE, а за обучение на начални и прогимназиални учители ─ на този сайт и IAO (Internationale Assoziation für Waldorfpädagogik in Mittel-Osteuropa-und-weiter-östlich-liegenden-ländern-iao).

Информация за валдорфски обучения на учители в света може да намерите тук.

Пълен списък на лицензираните валдорфски училища и детски градини в света.

За информация, свързана с международни валдорфски асоциации и организации в Европа, вижте този линк.

Събрал и подготвил за публикуване: Юлияна Янкова